Overslaan naar inhoud

Algemene voorwaarden en garantie

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van OVUM Heiztechnik hierna te noemen "Vennootschap", per: 01.07.2020

1. ALGEMEEN / TOEPASSINGSGEBIED

De volgende Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden"), zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en andere diensten, in het bijzonder ook op klantenservice en reparatiewerkzaamheden (hierna gezamenlijk te noemen "Diensten") van de Vennootschap ten opzichte van derden (hierna te noemen "Klanten"). De Vennootschap sluit met haar Kopers - ook zonder verwijzing in individuele gevallen - uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden overeenkomsten voor dienstverlening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een contract op basis van deze voorwaarden erkent de Klant uitdrukkelijk de geldigheid van deze voorwaarden ook voor alle toekomstige contractsluitingen.

Afspraken of toezeggingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en alleen voor het desbetreffende individuele geval. Dit geldt ook wanneer van de schriftelijke vorm wordt afgeweken. Mondelinge verklaringen, in het bijzonder ook van vertegenwoordigers en andere werknemers van de Vennootschap, worden slechts juridisch bindend indien zij schriftelijk door de Vennootschap of door een gevolmachtigde vertegenwoordiger zijn bevestigd. De klant erkent dat aan de onderneming toe te rekenen personen niet gerechtigd zijn om zonder schriftelijke toestemming verklaringen af te leggen die afwijken van deze voorwaarden of van andere verklaringen van de onderneming.

De toepassing van de algemene voorwaarden van de klant, van welke aard ook, is uitgesloten, zelfs indien ze niet in tegenspraak zijn met de onderhavige voorwaarden of indien ze niet uitdrukkelijk zijn tegengesproken, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Vennootschap zijn aanvaard. Uitvoering of stilzwijgen van de Vennootschap leidt niet tot aanvaarding van de algemene voorwaarden van de klant. Dergelijke algemene voorwaarden van de klant binden de Vennootschap niet, zelfs indien de Vennootschap er geen bezwaar tegen maakt bij de bevestiging van de bestelling of indien de klant de onderwerping aan deze voorwaarden tot een uitdrukkelijke voorwaarde heeft gemaakt.

(4) Voor consumenten in de zin van de Wet op de Consumentenbescherming gelden de Algemene Voorwaarden slechts voor zover zij niet in strijd zijn met dwingend recht.

2. PLAATS VAN UITVOERING, PLAATS VAN JURISDICTIE EN RECHTSKEUZE

De plaats van uitvoering voor alle door de Onderneming en haar klanten na te komen verplichtingen is A-6322 Kirchbichl.

(2) Overeengekomen wordt dat op alle tussen de Onderneming en een klant gesloten overeenkomsten en alle vorderingen die voortvloeien uit het al dan niet rechtsgeldig bestaan van deze overeenkomsten, het Oostenrijks materieel recht van toepassing is, met uitsluiting van de bepalingen van het Oostenrijks internationaal privaatrecht en de UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (UNCITRAL).

De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit een tussen de Onderneming en haar Klant op basis van deze Algemene Voorwaarden gesloten of te sluiten contract, is de rechtbank die bevoegd is voor de statutaire zetel van de Onderneming; de Onderneming kan ook rechtsvorderingen instellen tegen de Klant bij elke andere wettelijk toegestane binnenlandse of buitenlandse bevoegde rechtbank.

De Maatschappij behoudt zich het recht voor om fouten, spelfouten en rekenfouten te corrigeren, en dus in het bijzonder om kosten achteraf in rekening te brengen. De klant is eveneens aansprakelijk indien de Vennootschap haar diensten op zijn verzoek aan een derde factureert.

3. SLUITING VAN HET CONTRACT, PRIJSSTELLING EN BETALINGSVOORWAARDEN

De door de Vennootschap uitgebrachte aanbiedingen zijn aan wijzigingen onderhevig en zijn in ieder geval beperkt tot 30 (dertig) dagen; zij kunnen derhalve door de Vennootschap worden gewijzigd of ingetrokken, zelfs nadat de koper een verklaring dienaangaande heeft afgelegd.

Alle informatie in brochures, circulaires, catalogi, advertenties, prijslijsten enz. is eveneens niet-bindend. Offertes van klanten zijn slechts geldig indien zij door de onderneming door middel van een schriftelijke verklaring zijn aanvaard. Technische wijzigingen, kleurwijzigingen, vormwijzigingen of afwijkingen van specificaties van welke aard ook, worden door de klant aanvaard zonder aanspraak te kunnen maken op een prijswijziging, voor zover zij niet in strijd zijn met het beoogde gebruik.

De contracten tussen de Vennootschap en haar klanten zijn van toepassing ongeacht de toekenning van officiële vergunningen. Het verkrijgen van dergelijke goedkeuringen is

- tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - is een zaak van de koper. Indien het Bedrijf dergelijke goedkeuringen voor rekening van de Klant verkrijgt, kan het een aanvullende redelijke vergoeding in rekening brengen. Mochten voor het verkrijgen van de goedkeuring wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling noodzakelijk zijn, dan worden de desbetreffende wijzigingen geacht te zijn overeengekomen.

(4) Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle door de Onderneming opgegeven prijzen exclusief BTW en gelden zij af magazijn van de Onderneming; zij omvatten niet de kosten van vervoer, montage of opbouw.

5. de montageprijzen, zelfs indien zij als vaste prijzen zijn overeengekomen, omvatten niet de kosten die voortvloeien uit vertragingen of aanvullende diensten die nodig zijn ten gevolge van omstandigheden waarvoor de klant of personen die aan de klant zijn toe te schrijven, verantwoordelijk zijn. Alle kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de klant.

(6) Indien de Onderneming op grond van wettelijke verplichtingen of officiële instructies gedemonteerde of verwijderde onderdelen moet verwijderen, komen de extra verwijderingskosten voor rekening van de Klant, zelfs indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

Indien de loonkosten wijzigen ten gevolge van CAO-regelingen in de bedrijfstak of interne bedrijfsafspraken, alsmede andere voor de berekening van belang zijnde of voor de dienstverlening noodzakelijke kosten (materiaal, energie, externe werkzaamheden, financiering, etc.), is het bedrijf gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, ook na het sluiten van het contract. In geval van wijzigingen in wisselkoersen of valutaschommelingen heeft de Maatschappij het recht de prijzen zodanig aan te passen dat de oorspronkelijke waardeverhouding tussen prestatie en tegenprestatie gehandhaafd blijft.

(8) Indien een bestelling door de Vennootschap wordt aanvaard zonder voorafgaande offerte of indien diensten worden verricht die niet uitdrukkelijk in de bestelling waren opgenomen, heeft de Vennootschap het recht voor deze diensten de vergoeding te vragen die overeenstemt met haar op dat ogenblik geldende prijslijst of met de gewoonlijk aangerekende vergoeding.

(9) De Onderneming geeft een orderbevestiging af voor orders die zijn afgesloten op basis van de offerte van een klant. Eventuele fouten of onverenigbaarheden met de offerte van de klant moeten onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging - uiterlijk echter binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst - door de klant worden gemeld; bij gebreke daarvan wordt de inhoud van de orderbevestiging geacht door de klant te zijn goedgekeurd. In het geval van termijnorders op korte termijn moet onmiddellijk een klacht worden ingediend.

(10) Kortingen van welke aard ook, met inbegrip van kortingen in contanten, die in individuele gevallen worden toegekend, vormen geen aanspraak op de toekenning van dezelfde kortingen in de toekomst.

De vermelde prijzen zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde en worden in euro aangegeven. In geval van verrekening wordt de wettelijke omzetbelasting bij deze prijzen opgeteld. Afwijkende betalingsvoorwaarden vereisen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Wissels en cheques worden slechts aanvaard op rekening van betaling, waarbij alle daaraan verbonden kosten, belastingen en andere heffingen ten laste van de klant zijn.

De betalingen geschieden door overschrijving op de bankrekening van de Vennootschap die op de factuur is vermeld. De Maatschappij kan naar eigen goeddunken betalingen - ongeacht hun bestemming - verrekenen met offen vorderingen.

De klant mag zijn vorderingen niet verrekenen met vorderingen van de vennootschap.

14 De klant kan geen retentierecht of pandrecht doen gelden op de prestaties van de vennootschap, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders bepalen.

(15) In geval van niet-betaling van een opeisbare vordering door de klant zijn alle andere vorderingen onmiddellijk opeisbaar, ook zonder uitdrukkelijke vervaldatum; hetzelfde geldt in geval van een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de klant of in geval van executiemaatregelen tegen zijn vermogen.

Wanbetaling treedt automatisch op zonder afzonderlijke verklaring. De vertragingsrente bedraagt 12% per jaar - onverminderd andere rechten en zonder de voorwaarde van schuld van de klant; een hogere schadevergoeding is vast te stellen.

(17) In geval van verzuim is de Klant verplicht alle door de Onderneming gemaakte aanmanings- en incassokosten te vergoeden, daaronder begrepen de kosten van een advocaat of incassobureau alsmede de gerechtelijke kosten, voor zover deze noodzakelijk zijn voor een adequate gerechtelijke vervolging.

Als wij vooruitbetalingen doen, bijvoorbeeld in het geval van betaling op rekening, geeft u ons toestemming om uw gegevens door te geven aan SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden, ten behoeve van een kredietcontrole op basis van mathematisch-statistische procedures. Wij behouden ons het recht voor om u de betaalmethode op rekening te weigeren als gevolg van de kredietcontrole.

4. ZAKELIJKE EN TECHNISCHE DOCUMENTEN, VERKOOPMIDDELEN, AUTEURSRECHTEN

Alle zakelijke en technische documenten afkomstig van de Vennootschap, met inbegrip van alle ontwerpen en visualisaties, alsmede alle verkoopshulpmiddelen, blijven haar eigendom en de Vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht op deze documenten voor. Voor de verspreiding en exploitatie van deze documenten en het gebruik van verkoopmiddelen voor inschrijvingsdoeleinden is de schriftelijke toestemming van de Vennootschap vereist. Verkoopsteun mag alleen worden gebruikt om de producten van de onderneming op de markt te brengen. Het staat de Vennootschap vrij om op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en op kosten van de klant, de teruggave van deze documenten of verkoopshulpmiddelen te eisen.

(2) Voor zover er auteursrechten op het Werk zijn ontstaan, komen deze toe aan de Vennootschap. Het recht om het werk voor reclamedoeleinden te gebruiken, wordt aan de klant overgedragen. De overdracht van het gebruiksrecht is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de volledige betaling van de vergoeding voor de dienst door de klant. Er wordt geen bijzondere vergoeding aangerekend voor het gebruiksrecht in geval van gebruik door de klant alleen. Elke overdracht van het gebruiksrecht aan derden behoeft de schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

(1) Tot de volledige en onvoorwaardelijke betaling van alle vorderingen van de Onderneming, met inbegrip van alle vorderingen op rente en kosten, alsook tot de volledige nakoming van alle andere huidige en toekomstige financiële verplichtingen van de Klant jegens de Onderneming, blijven de geleverde goederen de onbeperkte eigendom van de Onderneming. De klant neemt alle nodige maatregelen om de eigendom van de Onderneming vast te stellen en te handhaven en verstrekt de Onderneming op haar verzoek onverwijld een lijst van alle goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust en die nog in haar bezit zijn.

2. een verkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en met passende kennisgeving aan de respectieve afnemer is in het algemeen geoorloofd. De klant is verplicht de vennootschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke wederverkoop van goederen die nog niet betaald zijn. In geval van doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen draagt de klant onherroepelijk alle vorderingen uit de doorverkoop reeds bij het sluiten van het contract tegen voldoening van de betaling aan de vennootschap over en dient hij onmiddellijk alle voor de effectieve overdracht noodzakelijke maatregelen te treffen (bijv.: inlichten van zijn contractpartner); alle in dit verband ontstane kosten en plichten komen ten laste van de klant.

In geval van inbeslagneming of andere aanspraken op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen is de klant verplicht de Vennootschap op eigen kosten te verwittigen en zijn eigendom veilig te stellen. In geval van niet-betaling van een opeisbare vordering, staking van betalingen, executie van goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust of zijn insolventieprocedure, dient de klant alle goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust onverwijld aan de Vennootschap terug te geven; de terugname van deze goederen staat niet gelijk met een terugtrekking uit het contract zonder een schriftelijke verklaring van het tegendeel. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van de Vennootschap zijn afgescheiden, kan de Vennootschap deze voor rekening en risico van de klant opslaan.

6. LEVERINGEN, DIENSTEN, OVERDRACHT VAN RISICO, AANVAARDING EN UITSTEL

(1) Het risico van (gedeeltelijke) nakoming gaat in ieder geval over op de Klant op het moment dat de goederen het magazijn van de Onderneming of van de door de Onderneming met de nakoming belaste derde verlaten; indien het afhalen van de goederen bij de Onderneming is overeengekomen, gaat het risico reeds over op de Klant op het moment dat de goederen tijdig ter beschikking worden gesteld in het magazijn van de Onderneming.

Een leveringsdatum of -termijn is slechts bindend indien de bindende kracht schriftelijk is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst. De leveringsdatum of -termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Onderneming de Klant ervan in kennis stelt dat het leveringsvoorwerp klaar is voor verzending of - indien een dergelijke kennisgeving niet wordt gedaan - indien het leveringsvoorwerp door de Onderneming is verzonden.

Bij ontstentenis van een speciale bestelling van de klant geschiedt de verzending op de wijze die de Vennootschap het gunstigst acht, zonder enige garantie. Verzendingen aan de Vennootschap geschieden voor rekening en risico van de afzender. Uitwendig waarneembare beschadigingen of tekorten van geleverde goederen dienen door de geadresseerde bij inontvangstneming schriftelijk te worden vastgesteld, bij gebreke waarvan de Vennootschap haar rechten verliest; de inontvangstneming kan derhalve niet worden geweigerd. Transportschade moet door de ontvanger onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen aan de Maatschappij, de vervoerder en de betreffende expediteur worden gemeld.

(4) Indien een overeengekomen product niet beschikbaar is, heeft de Onderneming het recht haar verplichting na te komen door een vergelijkbaar product te leveren - ook al is dit niet noodzakelijk identiek qua ontwerp en oppervlakteafwerking - en aanvaardt de Klant een dergelijk product.

(5) De Vennootschap heeft het recht om gedeeltelijke prestaties te leveren en om daarvoor gedeeltelijke facturen uit te schrijven.

Indien de uitvoering wordt vertraagd door een omstandigheid waarvoor de Vennootschap niet verantwoordelijk is, wordt de uitvoeringstermijn op passende wijze verlengd, zelfs zonder afzonderlijke verklaring, zonder dat de Vennootschap aansprakelijk is voor rechtsgevolgen van welke aard dan ook; dit geldt zelfs indien de Vennootschap reeds met andere verplichtingen in gebreke is. In geval van onredelijke belemmering van de uitvoering van de dienst, heeft de Vennootschap het recht zich uit het contract terug te trekken, met uitsluiting van schadevorderingen.

In geval van vertraging waarvoor de Onderneming verantwoordelijk is, kan de Klant - onder verwijzing naar de rechtsgevolgen - na het verstrijken van een schriftelijk vastgelegde termijn van ten minste drie maanden nakoming eisen of verklaren dat hij de overeenkomst herroept. In een dergelijk geval zijn aanspraken op schadevergoeding van de klant uitgesloten - voor zover dit wettelijk is toegestaan.

(8) De Vennootschap kan in ieder geval - zonder dat dit gevolgen heeft voor haarzelf - haar prestatie afhankelijk stellen van de nakoming van alle andere contractuele verplichtingen, alsmede van de tijdige betaling van andere opeisbare vorderingen, in het bijzonder koopprijsvorderingen uit reeds verrichte diensten. Indien een na het sluiten van het contract uitgevoerde kredietwaardigheidscontrole een negatief resultaat ten aanzien van de klant oplevert, kan de Vennootschap in ieder geval de uitvoering afhankelijk maken van de volledige vooruitbetaling of de overhandiging van een passende bankgarantie op eerste verzoek in het origineel, zonder dat zij hierdoor in gebreke wordt gesteld.

(9) Aanspraken op schadevergoeding zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten - in ieder geval echter in geval van lichte nalatigheid door een vertraging van de zijde van de Vennootschap.

(10) In geval van onmogelijkheid van uitvoering vervallen alle contractuele verplichtingen. Indien de onmogelijkheid - maar ook een vertraging in de levering of in de uitvoering - te wijten is aan de niet-nakoming of de vertraging in de uitvoering door een leverancier van de vennootschap, kan de klant geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Indien de koper met de aanvaarding in gebreke blijft, heeft de Onderneming het recht, naar eigen goeddunken, zich uit het contract terug te trekken, een dekkende verkoop te doen, op nakoming aan te dringen of de goederen gedurende een redelijke termijn op te slaan of te bewaren. In geval van opslag of bewaring is de Maatschappij gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten afzonderlijk in rekening te brengen. Indien de Koper zich - om welke rechtsgrond dan ook - uit het contract terugtrekt, heeft de Onderneming het recht, ongeacht de aanspraak op uitvoering van het contract, de Koper een annuleringsvergoeding van 25% in rekening te brengen, die binnen 14 (veertien) dagen na facturering verschuldigd zal zijn, of schadevergoeding te eisen.

7. HERROEPINGSRECHT IN GEVAL VAN TOEPASSELIJKHEID VAN DE CONSUMENTENBESCHERMINGSWET

In het geval van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 3 van de wet op de consumentenbescherming behoudt de onderneming zich het recht voor te wachten tot de herroepingstermijn is verstreken alvorens de goederen te overhandigen of met de uitvoering van de dienst te beginnen.

8. GARANTIE

De garantietermijn bedraagt 24 (vierentwintig) maanden vanaf de overdracht van het risico, tenzij de wet een langere verjaringstermijn voorschrijft. In geval van een garantieclaim heeft het Bedrijf geen verdere aanspraak op schadevergoeding of andere compensatie van welke aard dan ook.

De garantieperiode begint met de overdracht van het risico. Indien een gezamenlijke aanvaarding van de goederen is overeengekomen, vangt de garantieperiode aan met de aanvaarding van de goederen. Indien de gezamenlijke aanvaarding echter niet uiterlijk 5 (vijf) dagen na de risico-overdracht plaatsvindt, vangt de garantieperiode reeds met de risico-overdracht aan.

Gebreken of het ontbreken van onderdelen moeten binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk aan de Vennootschap worden gemeld, met onmiddellijke stopzetting van elk gebruik; anders worden de goederen geacht onvoorwaardelijk en vrij van gebreken te zijn aanvaard. Deze termijn gaat voor duidelijke gebreken in vanaf het begin van de garantieperiode en voor verborgen gebreken vanaf de ontdekking van de gebreken.

4. de van rechtswege van een gebrek in kennis gestelde onderneming kan haar garantieverplichting naar eigen goeddunken als volgt nakomen:

4.1 Addendum van wat er ontbreekt;

4.2 Rectificatie van de goederen ter plaatse;

4.3 Verzoek om de gebrekkige goederen of gebrekkige onderdelen terug te sturen en te verhelpen in de bedrijfsgebouwen van het Bedrijf of op een andere door het Bedrijf aangewezen plaats;

4.4 Vervanging van de gebrekkige goederen;

4.5 Vervanging van de defecte onderdelen van de goederen.

5. in het kader van de garantie - voor zover wettelijk toegestaan - geen verdere verplichtingen voor het bedrijf gelden; dit betreft in het bijzonder de overname van transport-, montage- en alle bijkomende montagekosten.

Het Bedrijf zal ten minste 8 (acht) werkdagen van tevoren kennis geven van de aanvulling, de verbetering of de vervanging. Indien de klant - zonder vooraf bezwaar te hebben gemaakt tegen de afspraak - om hem toe te rekenen redenen niet op de afspraak aanwezig is of deze maatregelen door eigen toedoen heeft bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt, geldt dit als afstand van de aanspraken op garantie.

7 De garantie van de Vennootschap is uitgesloten indien de klant de instructies van de Vennootschap of de gebruiksvoorwaarden tijdens de installatie, de montage of het gebruik van de goederen niet heeft nageleefd, indien het gebrek door de klant of door derden werd veroorzaakt of indien deze personen manipulaties of herstellingen aan de goederen of aan de werken hebben uitgevoerd.

De garantie geldt voorts alleen voor gebreken die optreden bij normaal gebruik in overeenstemming met de desbetreffende gebruiksomstandigheden. Slijtageonderdelen hebben slechts een levensduur die overeenkomt met de respectieve stand van de techniek, zodat een eventuele garantieperiode er in ieder geval door wordt beperkt.

(9) Bij gebreke van een afzonderlijke overeenkomst en voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt het Bedrijf geen garantie voor wijzigingen of verbouwingen van oude goederen of goederen die niet in de bedrijfsvoering van het Bedrijf worden gebruikt, of voor de levering van gebruikte goederen.

10. kleurveranderingen of kleurafwijkingen van het eindproduct rechtvaardigen geen aanspraak op garantie; in geval van rework of reparatiewerkzaamheden maakt kleurechtheid geen deel uit van de overeengekomen kwaliteit en kan gewoonlijk niet worden verwacht.

(11) Bij geschillen over het bestaan of de omvang van garantieaanspraken heeft de Onderneming het recht de goederen of het werk te laten keuren door een deskundige of een gerechtelijk erkende deskundige, die voor beide partijen bij het contract bindend is. Indien blijkt dat de beweerde garantieaanspraak van de Koper niet bestaat, draagt de Koper de kosten van de deskundige.

Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf, zoals overspanning, vervuiling, corrosie, overmacht en natuurkrachten, is uitgesloten van garantie.

9. VERGOEDING VAN SCHADE EN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

In geval van schade is de maatschappij in ieder geval alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten, evenals vergoeding van gevolg- en vermogensschade, renteverlies en schadevergoeding op grond van aanspraken van derden jegens de klant.

2. in geval van grove nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van EUR 100.000,00 per schadegeval.

3. in geval van niet-naleving van de voorwaarden voor installatie, inbedrijfstelling en gebruik door de klant, is elke schadevergoeding uitgesloten.

(4) In geval van doorverkoop is de klant bovendien verplicht deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen aan zijn afnemer over te dragen en hem over het juiste gebruik van de goederen in te lichten.

Binnen het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid zijn de Onderneming, alsmede haar leveranciers en onderaannemers, niet aansprakelijk voor door een ondernemer geleden zaakschade in de zin van deze wet. De klant is verplicht deze uitsluiting door te geven.

10. ANDERE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De koper dient zijn werknemers en klanten op de hoogte te houden van alle door de onderneming verstrekte informatie en instructies, alsmede van wettelijke voorschriften en officiële besluiten. De Koper dient alle relevante documenten, certificaten en bewijzen te bewaren gedurende ten minste 10 (tien) jaar nadat de goederen in de handel zijn gebracht of zijn doorgegeven, en dient deze op verzoek over te leggen.

11. GEGEVENSVERWERKING

In de loop van de EDP worden alle gegevens van de klanten die relevant zijn voor de zakelijke relaties opgeslagen met inachtneming van de wet op de gegevensbescherming. De Vennootschap heeft het recht deze gegevens op te slaan, te verwerken en door te geven aan derden.

(2) De klant is verplicht de vennootschap in kennis te stellen van wijzigingen in zijn rechtsvorm, eigendomsstructuur, bedrijfsvertegenwoordiging en adres, zolang de contractuele rechtshandeling door beide partijen niet volledig is vervuld. Indien de kennisgeving van de adreswijziging achterwege is gelaten, worden de aangiften geacht te zijn ontvangen, ook al zijn zij verzonden naar het laatst meegedeelde adres.

12. OVERIGE BEPALINGEN

(1) Indien, om welke reden dan ook, afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden of van afzonderlijke gesloten contracten ongeldig zijn of worden, of indien er sprake is van een leemte, blijven de overige bepalingen van kracht. In dat geval wordt de ongeldige bepaling vervangen of wordt het hiaat opgevuld door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling in economisch opzicht zo dicht mogelijk benadert.

(2) De Vennootschap kan te allen tijde haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde; een overdracht door de koper is slechts toegestaan met toestemming van de Vennootschap.

3. het rechtsmiddel van ontbinding van de overeenkomst wegens inkorting met meer dan de helft is uitgesloten.

 

Garantievoorwaarden

Ovum Heiztechnik GmbH verleent garantie aan het verantwoordelijke vakbedrijf voor de in de prijslijst vermelde producten. Verlengde garantieperiodes worden aangegeven door overeenkomstige markeringen op de producten.

1. garantieperiode

De garantietermijn bedraagt 24 (vierentwintig) maanden vanaf de overdracht van het risico, tenzij de wet een langere verjaringstermijn voorschrijft. In geval van een garantieclaim kan de Onderneming geen aanspraak maken op verdere schadevergoeding of andere compensatie.

van welke aard dan ook.

De garantieperiode vangt aan met de overdracht van het risico. Indien een gezamenlijke aanvaarding van de goederen is overeengekomen, vangt de garantieperiode aan met de aanvaarding van de goederen. Indien de gezamenlijke aanvaarding echter niet uiterlijk 5 (vijf) dagen na de risico-overdracht plaatsvindt, vangt de garantieperiode reeds met de risico-overdracht aan.

2. omvang van de garantie

De garantie strekt zich uit tot de onberispelijke materiaalkwaliteit en afwerking overeenkomstig het doel en de onberispelijke werking van de apparaten op het tijdstip van levering. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de constructie/kleurafwijkingen/software en/of het ontwerp die de functionaliteit of de waarde van het geleverde artikel niet beïnvloeden en de klant geen recht geven op een klacht. In geval van noodzakelijke garantiewerkzaamheden worden de benodigde reserveonderdelen gedurende een periode van 2 jaar vanaf de ingebruikneming gratis ter beschikking gesteld en worden de arbeids- en reiskosten in aanmerking genomen overeenkomstig punt 8.

Uitgesloten van garantie zijn aan slijtage onderhevige onderdelen zoals: magnesium beschermingsanode, filterinzetstukken, afdichtingen, zekeringen, accu's en batterijen en dergelijke, alsmede lekkages aan losneembare schroefverbindingen en daaruit voortvloeiende verdere schade.

Bij ontstentenis van een afzonderlijke overeenkomst en voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt het Bedrijf geen enkele garantie voor wijzigingen of verbouwingen van oude goederen of goederen die niet in de bedrijfsvoering van het Bedrijf worden gebruikt of voor de levering van gebruikte goederen.

3. de garantie

strekt zich niet uit tot schade die, ongeacht de oorzaken van het ontstaan, is ontstaan door:

- Overmacht zoals bliksem, brand, storm, hagel, vorst, enz.

- Montage- of bedieningsfouten, nalatigheid, kwaad opzet of oneigenlijk gebruik

- Slechte kwaliteit van verwarmingswater of drinkwater, corrosie

- Vorst- en corrosieschade in systemen (b.v. grondwater, monoblok) zonder veiligheids-warmtewisselaarset

De garantie van de Vennootschap is uitgesloten indien de klant de instructies van de Vennootschap of de gebruiksvoorwaarden bij de opstelling, de montage of het gebruik van de goederen niet heeft nageleefd, indien het gebrek door de klant of door derden werd veroorzaakt of indien deze personen de goederen of de werken hebben gemanipuleerd of hersteld.

4. verplichting tot kennisgeving

Defecten of ontbrekende onderdelen dienen binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk aan het Bedrijf te worden gemeld, met onmiddellijke staking van elk gebruik.

anders worden de goederen geacht onvoorwaardelijk en vrij van gebreken te zijn aanvaard. Deze termijn begint te lopen vanaf het begin van de garantieperiode in geval van duidelijke gebreken en vanaf de ontdekking van de gebreken in geval van verborgen gebreken.

5. nakoming van de garantieverplichting

De van rechtswege van een gebrek in kennis gestelde onderneming kan haar garantieverplichting naar eigen goeddunken als volgt nakomen:

4.1 Addendum van wat er ontbreekt;

4.2 Rectificatie van de goederen ter plaatse;

4.3 Verzoek tot terugzending van de gebrekkige goederen of gebrekkige onderdelen en herstel in de bedrijfsruimten van het Bedrijf of op een andere door het Bedrijf aangewezen plaats;

4.4 Vervanging van de gebrekkige goederen;

4.5 Vervanging van de defecte onderdelen van de goederen.

In het kader van de garantie is de Onderneming - voor zover wettelijk toegestaan - niet tot verdere verplichtingen gehouden; dit geldt in het bijzonder voor de overname van transport-, montage- en alle bijkomende montagekosten.

Het Bedrijf zal ten minste 5 (vijf) werkdagen van tevoren kennis geven van de aanvulling, de rectificatie of de vervanging. Indien de klant - zonder vooraf bezwaar te hebben gemaakt tegen de afspraak - om hem toe te rekenen redenen niet op de afspraak aanwezig is of deze maatregelen door eigen toedoen heeft bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt, geldt dit als afstand van de aanspraken op garantie.

6. algemene voorwaarden

Garantie wordt alleen verleend indien de apparaten op de juiste wijze zijn geïnstalleerd door een commercieel erkend vakbedrijf, rekening houdend met de installatie-instructies en -aanwijzingen, de wettelijke bepalingen en de relevante normen, en in bedrijf zijn gesteld door een erkend OVUM partnerbedrijf (terugmelding aan OVUM met door de klant ondertekend inbedrijfstellingsverslag) en het voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd. Elke aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen van derden in de geleverde eenheden. Garantiereparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die daartoe door ons zijn gemachtigd, met inachtneming van de door ons aangegeven procedures.

Vervangen onderdelen worden ons eigendom. Reserveonderdelen worden in ieder geval gefactureerd bij levering en gecrediteerd in geval van een garantieclaim bij terugzending van de defecte onderdelen.

De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd door het verlenen van diensten. De wettelijke garantieperiode van 2 jaar is van toepassing op vervangen onderdelen vanaf de datum van installatie.

Garantieclaims zijn alleen geldig indien de regelmatige onderhoudswerkzaamheden zoals lek- en functietests van de koudemiddelcircuits, reiniging van de spoel en platenwisselaar en inspectie van de beschermingsanode (tijdsintervallen afhankelijk van de waterkwaliteit, maar ten minste om de 2 jaar) worden uitgevoerd door de geautoriseerde klantendienst. In het geval van warmtepompen is een keuring vereist na het eerste jaar en vervolgens om de 2 jaar. De inbedrijfstelling moet uiterlijk 1 jaar na de levering plaatsvinden, anders

de wettelijke garantieverplichtingen gelden vanaf de datum van levering plus 1 jaar. Aanspraken op schadevergoeding als gevolg van een garantiegeval zijn uitgesloten. Er wordt niet uitgegaan van verdere kosten (b.v. voor het opsporen van fouten, enz.), maar alleen van de desbetreffende reparatiekosten voor het apparaat.

7. bijzondere voorwaarden

Bij geschillen over het bestaan of de omvang van garantieaanspraken heeft de Onderneming het recht de goederen of het werk te laten keuren door een deskundige of een door de rechter erkende deskundige, die voor beide partijen bij het contract bindend is. Indien blijkt dat de beweerde garantieaanspraak van de klant niet bestaat, draagt de klant de kosten van de deskundige.

8. aanvullende voorwaarden

Arbeidskosten en reiskosten zijn alleen gedekt voor de eigenlijke reparatie, maar niet voor het oplossen van problemen. In het geval van een totale korting of een korting voor diensten zijn deze kosten reeds gedekt door de toegekende korting en worden zij niet terugbetaald. De installatietijden voor garantiewerkzaamheden zijn beperkt, afhankelijk van het product. Voor garantiewerkzaamheden wordt een maximum uurtarief van netto 45€/60min overeengekomen.

 

OVUM Heiztechnik GmbH
Tirolerstraße 31
6322 Kirchbichl
Tel: +43 5332 81238 0
E-Mail: office@ovum.at
Algemeen directeur: Dipl.-Ing. (FH) Martin Fischbacher

WordPress cookie-plugin door Real Cookie Banner